TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (521/1999) 10 ja 24 §:ssä säädetyistä tiedoista koostuva tietosuojaseloste.
Tietosuojaseloste on päivitetty 26.1.2022.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Terapia Valona

Y-tunnus 3218137-9

PL 3

02101 Espoo

laura@terapiavalona.fi

+358 45 8004885

 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA

Terapia Valona lyhytterapeutti ja tietosuojavastaava Laura Aspholm-Tiainen.
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:

laura@terapiavalona.fi

+358 45 8004885

 

REKISTERIN NIMI

Terapia Valona asiakas- ja markkinointirekisteri

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään hyvän asiakassuhteen mahdollistamiseksi, sekä lain vaatimista syistä. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tiedot poistetaan lain määräämän säilytysajan päätyttyä.

Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei referoida yksityiskohtaisesti tai tallenneta myöhempää käyttöä varten. Muistiinpanoilla turvataan terapiaprosessin jatkuvuus eikä niistä käy ilmi henkilötietoja. Muistiinpanoja tehdään vain yleisluontoisesti ja ne tuhotaan asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön suostumus. Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallettaa nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksiltä y-tunnus, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut reaktiot verkkopalveluissa, käyttäjän lähettämä aineisto (mm. mahdolliset kotitehtävät), asiakaspalaute,sopimus, luvat, suostumukset ja kiellot. Tämän lisäksi rekisteri voi sisältää tietoa tilatuista palveluista ja tuotteista sekä niiden laskutuksista. Teknisesti kerättyä verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite, sijaintimaa, sijaintikaupunki, verkkopalveluiden käyttö ja ajankohta, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmaversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (Cookies).

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan asiakkaalta itseltään. Kertyvät tiedot voivat olla rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn asiakkaan kirjaamia. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta muille kuin asiakkaalle itselleen. Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja siirretään asiakkaan nimenomaisesta ja yksiselitteisestä pyynnöstä tai suostumuksesta sekä jos se on tarpeen rekisterinpitäjän edun puolustamiseksi. Mikäli tietoja siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta. Lisäksi siirron tulee olla henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaan sallittua.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto, kuten muistiinpanot, kirjanpito ja käsittelyssä olevien mahdollisten tilausten tilausvahvistukset, lähetyslistat, kuitit, laskut sekä muut tiedot, on suojattu ja arkistoidaan luotettavasti lukitussa tilassa. Aineistoa pääsevät käsittelemään vain lyhytterapeutti Laura Aspholm-Tiainen.

Pääsy sähköisiin tietoihin on vain Terapia Valonan lyhytterapeutilla Laura Aspholm-Tiaisella. Asiakasrekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tiedot on talletettu keskitetysti lukitussa ja valvotussa tilassa, ja pääteyhteydet tapahtuvat Laura Aspholm-Tiaisen yrityksen suljetussa ja suojatussa verkossa. Internet-yhteys on suojattu.

Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla ja tietoturvallisella palvelimella, johon pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisterinpitäjä hallinnoi käyttöoikeuksia rekisteriin. Rekisteritiedot on suojattu rekisterinpitäjän ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan ja tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle lainsäädännön määrittelemien säännösten mukaisesti.

Rekisterin tiedoista voidaan ottaa myös kopioita, tulosteita ja muita paperisia otteita. Tällaista manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, ja manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla, kun aineisto ei enää ole tarpeen asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tarkastusoikeus on toteutettavissa korvauksetta, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähintään yksi vuosi.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi, tietojen korjauttamiseksi tai, jos haluat käyttää kielto-oikeuttasi ota yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Yhteydenoton yhteydessä on mainittava, minkä tiedon rekisteröity haluaa korjauttaa, muuttaa tai mitä tietoa haluaa poistettavaksi. Lisäksi pyynnön esittäjän tulee esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista ja/tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa. Tietoja voidaan kuitenkin tästä huolimatta säilyttää ja käyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Markkinointirekisterissä tietoja säilytetään toistaiseksi.